Domáci poriadok a Hotelové predpisy

Vážení Hostia !

Personál hotela Toldi Fogadó*** pracuje s maximálnym odhodlaním , aby Váš pobyt a relax v našom hoteli boli v plnej miere v súlade s Vašimi požiadavkami. Preto Vás úctivo žiadame, aby ste v prípade rezervácie  rešpektovali a brali na zreteľ nižšie uvedené.

Domáci poriadok sa vzťahuje na všetkých hostí hotela Toldi Fogadó***.

1. Otváracia doba

 • Recepcia: 0-24 hodín
 • Raňajky: 07:00-10:00
 • Jedáleň, drink bar: 11.00-22:00
 • Wellness oddelenie: 07:00-21:00

2. Od príchodu do odchodu

 • Obsadenie izieb je možné od 14:00 hodiny.
 • K jednej izbe sa vydáva jeden kľúč. Kľúče odporúčame nechať na recepcii. V prípade straty kľúčov účtujeme prirážku.
 • Rezervované       izby rezervujeme do 18:00 hod. V prípade neskoršieho príchodu žiadame Vás o predbežné ohlásenie na naše kontakty!
 • Prihlasovacie lístky treba vyplniť skutočnými údajmi pre presné stanovenie turistického poplatku.
 • V deň odchodu izby treba opustiť do 11:00 hod.
 • V prípade neskorého odchodu: do 14:00 prirážka vo výške 50% dennej ceny.
 • Pri uvoľnení izby po 14:00 prirážka vo výške 100% dennej ceny.
 • Pri objednaní polopenzie, stravovanie sa začína večerou v deň príchodu a končí raňajkami v deň odchodu. Pri večeri kupón o polopenzii predložte prosím jedálenskému personálu!
 • V hotelových izbách sa smú zdržiavať iba osoby zaregistrované pri príchode. Návštevníkov možno prijímať v hale hotela.
 • Po odchode hostí kontrolujeme izby. Hosť je finančne zodpovedný za škody, poškodenia zistené po odchode.

3. Domáci poriadok hotela

 • Medzi 22 a 6 hodinou je zakázané rušiť nočný kľud hostí!
 • Vo vnútri budovy hotela a na terasách izieb JE FAJČENIE PRÍSNE ZAKÁZANÉ, mimo budovy je v zmysle právnych predpisov fajčenie dovolené len na vyhradených miestach.
 • Vybavenie hotela a izieb je zakázané vynášať z areálu hotela!
 • V areálu hotela pre osoby mladšie ako 18 rokov je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov.
 • Zariadenia hotela treba používať podľa určenia.
 • Na mokré miesta hotela (bazén, wellness) elektronické prístroje je možné vnášať len na vlastnú zodpovednosť.
 • V prípade spôsobenia škody, škodu je povinný uhradiť ten, kto škodu spôsobil alebo jeho zákonný zástupca.

4. Bezpečnosť

 • Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu majetku spoločné priestory hotela sú monitorované bezpečnostným systémom.
 • Za cenné predmety hostí ručíme iba v prípade ich uloženia do bezplatného trezoru, umiestnenom na recepcii.
 • Nájdené predmety treba odovzdať na recepcii!
 • Dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov je povinné pre všetkých hostí!
 • Za neoprávnené zneužívanie ručných protipožiarnych oznamovacích zariadení nesie finančnú zodpovednosť ten, kto škodu spôsobil, alebo jeho zákonný zástupca!
 • V hotelových izbách je zakázané prechovávať horľavé alebo výbušné materiály, používať domáce kávovary, ohrievače vody alebo iné elektrické spotrebiče.
 • Žiadame Vás o prečítanie a preštudovanie protipožiarnych pravidiel umiestnených v informačných zložkách na izbách!

5. Domáce zvieratá

 • Za príplatok 1.500 HUF/noc/ks je možné zobrať do izby malých psov a malé mačky.
 • Vstup domácich zvierat do wellness oddelenia hotela je zakázané.
 • Vstup domácich zvierat do záhradnej časti reštaurácie hotela je zakázané.

6. Parkovanie

 • V parkovisku hotela rešpektujte vyznačenie parkovacích miest.
 • Z bezpečnostných dôvodov je zakázané parkovať pred hlavným vchodom hotela!
 • Vchody a trasy zabezpečujúce prevádzku hotela žiadame udržiavať voľné!

7. Podmienky stornovania

Výška stornovacích poplatkov:

 • 72 hodín pred nástupom 30% z ceny jednej noci
 • 48 hodín pred nástupom 50% z ceny jednej noci
 • 24 hodín pred nástupom 100% z ceny jednej noci
 • Pri rezervácii 3 alebo viac izieb do 20 dní pred nástupom stornovanie bez poplatku, pri neskoršom stornovaní 50% z ceny izby

Na záver dovoľte, aby sme Vás, ctení hostia požiadali, aby ste všetky svoje pripomienky ohľadom prevádzky hotela, hotelových izieb lebo správania sa ostatných hostí oznámili na recepcii, tým umožníte efektívne riešenie problémov. Dodatočné pripomienky nevieme účinne riešiť. Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Želáme Vám príjemný pobyt v našom hoteli!

S úctou:

toldi subscription

Bodnár András
vedúci prevádzky

Elérhetőségeink

Fullinvest Zrt.

3910 Tokaj, Hajdú köz 2.

T: +36 47/353-403

E: info@toldifogado.hu

Akceptované kreditné karty

Image

Toldi Fogadó ****

Image